Timrå IK får 4.8 miljoner kr i ekonomiskt stöd av kommunen

Kommunfullmöktige fattade idag måndag 26/3 beslut om att ge Timrå IK ekonomiskt stöd på 4.8 mkr. Detta innebär nu att Timrå IK har tagit ut alla pengar i det driftavtal som finns mellan kommunen och Timrå IK.
I sak innebär det att man nu måste klara sig utan kommunalt driftbidrag från kommunen ända fram till den
31 mars 2018.
Det ser idag ut som att man kommer att vinna kvalserien, vi hållar våra tummar.
Återstår bara en annan match att vinna och det är att få till en ekonomi i balans, där kostnaderna anpassas till de kända intäckterna.

Tony Andersson (m)

Timråkratin håller i sig ännu..

Ikväll var det kommunfullmäktige där man skulle ta ställning till om alla folkvalda partier skulle ges möjlighet att delta på budgetberedningens dagar då man går i genom alla verksamheter i kommunen.
Efter en intensiv debatt där socialdemokraterna Med Ewa i spetsen yrkades avslag på motionen, medans samtliga övriga partier ýrkade bifall till motionen. Det begärdes votering i denna fråga, resultatet blev 23 (s) för avslag,
21 för bifall, 3 avstod vilka var 2 från (v) samt 1 från (s).
Det verkar som att (s) i Timrå ser sig för mer än andra folkvalda partier i kommunfullmäktige.

Tony Andersson (m)

Vi ville ge Timrå IK möjlighet att utnyttja befintligt låneutrymme på 3.7 mkr.

För att skyndsamt hjälpa Timrå IK ville oppositionen gå förvaltningsens förslag, som hade gett Timrå IK möjlighet att nyttja det överhypotek man idag har på 3.7 mkr. Sen vill vi gå vidare med att tillsammans med Timrå IK sätta oss ner för att titta på andra lösningar.
Det är av vikt att nu gällande avtal fortsätter gälla, som innebär att kommunen står som första fordringsägare på det givna lån man har idag som uppgår till 31,2 mkr.

Majoriteten yrkade återremiss av hela ärendet, med uppdraget till kommunledningskontoret att tillsammans med Timrå IK försöka hitta andra lösningar.

Tony Andersson (m)


Regeringen agerar för att få med Botniska korridoren i EU:s långtidsbudget

"Regeringen agerar för att få med Botniska korridoren i EU:s långtidsbudget
Under det informella transport-ministerrådsmötet i Polen den 6 september överlämnade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd tillsammans med sin finska kollega transportminister Merja Kyllönen ett brev till transportkommissionär Siim Kallas. Brevet innehåller synpunkter på det förslag i EU:s långtidsbudget som rör transportkorridorerna som ryms inom EU:s transportnätverk TEN-T. I dagsläget saknas den botniska korridoren i budgeten.
Ministrarna vill med brevet poängtera vikten av effektiva råvarutransporter från norra Europa ner till övriga delar av unionen. "

För region MittSverige stäker detta en fortsatt järnvägsutbyggnad för sträckan Härnösand - Gävle med dubbelspår, samt förutsättningarna för en kraftig förstärkt godslinje mellan Sundsvall- Östersund - Trondheim.

Tony Andersson (m)
Oppositionsråd


Förslaget på ny översiktsplan stoppas av Socialdemokraterna pga nordvästra järnvägsalternativet.

Arbetet med att få fram en ny aktuell översiktsplan har pågått sedan 2006. När man nu hade ett färdigt förslag som skulle ställas ut, valde (S) att lägga den på is med motiveringen att man inte kunde ta den eftersom Järnvägutredningen inte var klar. Det kan innebära i värsta fall en fördröjning på upp till 2 år.
Vi i opposition blev förvånade över detta beslut och motiveringen, om man bara funderar kring det arbete och kostnader som är nerlagt till dags datum rör det sig säkert om 1000-tals timmar och úpp mot ca 1.5 mkr. Det intressenta i detta är att järnvägens framtida placering endast utgör 1/6 av hela översiktsplanen. Allt övrigt i planen rör alltså andra delar av kommunen och alla dess utvecklingsområden.

En aktuell översiktsplan är av stor vikt för en kommun, den innehåller sådan information om nya företagsområden, bostadsområden, natur, mm. Som för tilltänkta intressenter kan vara en avgörande faktor om man väljer Timrå kommun som etableringsort eller bostadsort. Den nuvarande översiktsplanen är från 90-talet och är inte så aktuell.

Tony Andersson (m)
Oppositionsråd
Timrå kommun


Var är dynamiken och nytänkandet?

Nyss hemkommen från Timrå Kommunfullmäktige är jag allt mer övertygad om det ålderdomliga tankesätt som sossarna besitter när man blir trängd. Väl medveten om att man innehar majoriteten ångar man på likt betongsossar och pekar med vänsterfingret åt nya, för folket moderna och nyttiga åtgärder.
Man pratar så fint från centralt håll om förnyelsearbete. Av detta syns inget och allra minst i Timrå. Prestigen och vetskapen om makt är nummer ett. Oppositionen har aldrig ett uns av tankvärda inlägg. Sossarna tror att man alltid vet bäst.
Nästa svek att vänta gäller regionfrågan där valet står mellan främst två regiontillhörigheter, den norra, kallad Stornorrland och den mer expansiva, region Mittsverige.
Det ska bli intressant att höra sossarnas motivation till sin hållning i frågan. För undertecknad handlar det om att få fortsätta utvecklas i Region Mittsverige eller att avflytta till Sundsvall.
Jag trivs och tror på möjligheten till ett bättre Timrå så jag hoppas få stanna här.
Folket ska få bestämma om vi får bestämma.
Det är så man får "nöjda" kunder.
Göran Ljungblom

Ifrågasatt laglighet i fastighetsförsäljning iTimrå..

Reservation

Kommunfullmäktige 2011-06-13 ärende 19 - Försäljning av fastigheten Högbo till AB Timråbo

 

Vi reserverar oss mot beslutet att bifalla motionen och att Kommunfullmäktiges beslut att ge i uppdrag till Kultur- och teknikchefen och kommunchefen att genomföra de åtgärder som krävs för att lagenligt genomföra affären.

 

Av den utredning som är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, daterad 2011-04-25, framgår det med all tydlighet att samtliga lagar skall vara uppfyllda för att affären skall vara giltig.

Det som tydligast beskriver att vi inte kan genomföra affären, är att den bryter mot EU:s statsstödsregler vad gäller kommunal försäljning av fastighet. (Se fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – artikel 107-109. Där finns de grundläggande EU-rättsliga regleringen för statligt stöd.). Vidare strider affären även mot lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

 

Vi anser att det är ett oseriöst agerande från kommunen att genomföra affären, då vi som är satta att styra och leda skall föregå med gott exempel och följa de lagar och regler som gäller.

Trots att förvaltningarna dokumenterat att affären inte går att genomföra lagenligt, uppmanar majoriteten förvaltningarna att hitta vägar runt gällande lagstiftning. M.a.o. vill man till varje pris fullfölja affären, vilket förvånar oss.

 

 

 

 

Tony Andersson         Anita Hellstrand        Björn Hellquist         Henrik Sendelbach

Moderaterna Timrå     Centerpartiet            Folkpartiet              Kristdemokraterna


Söråkers Bandy vill bygga en hall över banybanan.

Förra veckan fick oppositionen en dragning av Söråkers Sportcenter AB där man presenterade ett förslag på en Bandyhall.
Bandyn i Söråker har idag en stor bredd på ungdomssidan i alla åldrar, med en ny hall skulle möjlightererna att träna förbättras avsevärt och att det skulle skapas en möjlighet att använda hallan för ev. mässor och annat.
Finanseringen av hallen hade man också en ide på där man bl.a. hade funderingar på vilket sätt kommunen hade ekonomiska möjligheter att stötta.

Tony Andersson (m)


= Alla jobb behövs! =

Vi vill att Sverige ska vara ett land där alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb. Vi kallar det full sysselsättning. För att nå dit måste vi ha ordning på ekonomin. Det måste löna sig att arbeta och bli billigare att anställa. Vi välkomnar alla jobb med avtalsenliga villkor. Detta är grunden för vår politik och ett skäl till att jobben blir fler.

 

Socialdemokraterna har förlöjligat yrken som frisörer, servitörer och säljare. De anser att dessa jobb inte är tillräckligt fina. Vår syn är annorlunda. Om vi vill ha ett Sverige där alla kan få ett arbete så måste vi ta till vara alla typer av yrken.

 

Socialdemokraterna vill avskaffa RUT-avdraget, de säger nej till sänkt restaurangmoms och vill införa en särskild skatt som gör det dyrare att anställa unga. Detta skulle slå ut jobb i Sverige.

 

De politiska alternativen är tydliga. Med Moderaternas politik kan vi få ett samhälle där fler arbetar och bidrar till välfärden. Alla jobb behövs.

 

 

Tony Andersson

Moderaterna Timrå


Länsstyrelsen har yttrat sig på vår motion om järnvägsdragningen.

Länsstyrelsen har inkommit med svar på skrivelse rörande eventuell ändring av genomförande och finansiering avseende järnvägsutredning Sundsvall-Härnösand.
Man skriver "Länsstyrelsen anser att det bör finnas möjlighet inom järnvägsutredningen att ytterligare titta övergripande på förutsättningarna kring utredningsalternativet Nord "Väst"

Man vill i sitt svar, påtala att man är tveksamma till alternativet bland annat pga. att Timrå blir utan station för av- och påstigande, men kommer det önskemål från Timrå kommun är länsstyrelsen ändå öppna för att lyfta frågan i styrgruppen.

Tony Andersson
Oppositionsråd


I år är det 2011.

Det har funnits Hattar och Mössor. Det har funnits fyra stånd, adel, präster, borgare och bönder. Det har funnits känslokalla patroner och giriga långivare. Alla har slutat existera som politiska krafter. Ändå vill Socialdemokraterna tillbaka till rötter som inte finns längre. Den arbetarrörelse som finns i dag har helt andra förutsättningar att utvecklas. I dag är de flesta människor upplysta, inte förtryckta utan känner sig lika delaktiga i samhället som den mest uppsatta. Vi har lagar som parterna på arbetsmarknaden är överens om. Ingen kan avskedas utan anledning. Samhället i stort är i harmoni. I detta läge säger sossarna: Tillbaka till rötterna!
Sossarna har en enorm uppförsbacke i sitt förnyelsearbete. Att byta partiledare räcker inte på långa vägar. Att anpassa politiken till verkligheten borde vara effektivare. Att få människor att känna igen sig är en effektiv genväg till framsteg.
I Timrå verkar förnyelsearbetet inte ens ha lämnat startgroparna. Sossarna i Timrå följer den gamla vägen och vill i partiets namn bestämma hur livet ska te sig för medborgarna. Man tycker sig veta bäst. " Här ska järnvägen gå". Eller, "Självklart ska vi tillhöra den norra regionen". Vad bygger man sina diktatoriskt skruvade idéer på? Finns det personliga vinster av besluten bland ledande sossar? Jag bara frågar och kommer väl aldrig få svar förrän allt är genomdrivet. Och då är det för sent.
Lyssna på folket. Försök i mesta möjliga mån uppfylla önskningar och viljor. Skaffa nya rötter och vattna med ny näring.
Av detta växer riktig demokrati.

Göran Ljungblom

1 600 nya företagsamma människor i länet.

2010 var ett bra år för företagsamheten i Västernorrland. 2010 års nivå på nyföretagsamhet var den högsta som uppmätts i länet under hela 2000-talet. Även antalet nyföretagsamma kvinnor var rekordstort. Under året ökade antalet företagsamma personer med 300 personer, det vill säga en ökning med 1,8 procent. 1 600 personer inträdde i företagsamhet medan knappt 1 300 företagsamma personer försvann från statistiken. 

Av länets arbetsföra befolkning ansvarar 9,8 procent för ett företag. Knappt 17 500 personer. Ånge kommun har högst andel företagsamma personer i länet på 12 procent. Högst tillväxttakt i länet hade Timrå kommun, med 5 procent. Timrå kommun hade även länets snabbaste utveckling på 10% bland unga företagare, yngre än 35 år.
Tony Andersson, Oppositionsråd

 


Merlobäcksgränsen blev avgörande - fyra förlorade år!

När regeringens utredare  Mats Sjöstrand vid ett öppet möte i Härnösand  2/2 redovisade sitt uppdrag från regeringen kring regionfrågan och dess bakgrund, framgick  det med önskvärd tydlighet att gränspålen i Merlobäcken var en av de viktigaste skälen till att inte något förslag om nya regioner 2011 01 01 lämnades till regeringen. Sjöstrand återkom till Merlobäcksgränsen vid flera tillfällen under sin bakgrundsbeskrivning.

I motsats till Härnösand och Sundsvall, som båda ville tillhöra Region Mittsverige, beslutade kommunstyrelsen i Timrå att kommunen skulle tillhöra Stornorrland. Förvaltningsrätten har senare förklarat detta beslut som rättsvidrigt och upphävt det, men domslutet kom efter det att Kammarkollegiet förklarat att eftersom det inte fanns någon enighet om gränserna i Norrland så fick regionbeslutet bero till 2014.

I den debatt som fördes i Timrå på hösten 2009 framförde kommunledningen argumentet om att det fanns ett krav på att en region måste ha en miljon innevånare. Något sånt krav finns inte och har aldrig funnits, enligt Sjöstrand. Däremot finns ett oeftergivligt krav på att naturliga arbetsmarknadsregioner inte får delas! Med andra ord, Sjöstrand kommer , vad jag förstår, inte  att godkänna någon delning av Norrlands kraftfullaste arbetsmarknadsregion! Han markerade dessutom klart sin uppfattning att regionerna ska byggas underifrån och att det är bygdens folk och inga andra som ska avgöra regiontillhörigheten.

Genom det olagliga kommunstyrelsebeslutet i Timrå tvingades Kammarkollegiet att skjuta upp förslaget om regionbildningen i Norrland. Effekterna av att inte bilda Region Mittsverige blev förödande  bland annat för de hundratals anställda vid sjukhuset som, onödigt genom Timråbeslutet, tvingades ut i arbetslöshet.

Om några månader kommer Mats Sjöstrand att lämna sitt förslag. Hur det ser ut vet ingen än, men ett vet alla deltagare i det öppna mötet . Härnösand, Timrå och Sundsvall kommer inte att delas. Norrlands starkaste arbetsmarknad kommer att tillhöra samma region.  Dags för kommunledningen i Timrå att inse detta. Vi har förlorat fyra år på grund av ett rättsvidrigt beslut i Timrå.  Vad en övervägande del av Timråborna  vill  vet vi.  Börja därför redan nu att förbereda Region Mittsverige inför  2015. Gör det dessutom tillsammans med Nordanstig och Hudiksvall och givetvis med Ånge och Jämtland

Kenneth Westberg (M)


Vad tycker du egentligen, Ewa.

Det förvånar mig att inte Ewa Lindstrand har några konkreta svar i detaljfrågorna kring järnvägen. Hon har tydligen missbedömt sin målgrupp, vilken hon förmodligen tror är en lätt sådan. Folk kan tänka själva!
Personangreppen på Kenneth och Tony visar bara på bristen av att kunna formulera och förklara sina sakargument.
Tråkigt av en politiker i den positionen.
Snart kommer nästa stora fråga upp, regionsindelningen. Kommer sossarna denna gång att fråga almänheten innan man lägger fram en detaljplan eller ska vi dra igång stormöten igen?

Det håller inte i längden att driva det offentliga enligt modell Vitryssland. Inte i Sverige i alla fall. Ett fall framåt vore däremot önskvärt.
Våra ungdomar kommer inte att acceptera toppstyrning den dagen det blir dags att gå till valurnorna.


Göran Ljungblom

Bara timmar kvar för att komma in med synpunkter på kommunens översiktsplan.

Idag är det sista dagen att komma in med synpunkter på översiktsplanen.
Glöm inte att använda denna möjlighet.

Tony Andersson(m)
Oppositionsråd


Svar till Lindstrand - Timråmoderaterna står rakryggade i tågblåsten

Ewa Lindstrand har i en kommentar till Kenneth Westbergs debattartikel om järnvägen genom Timrå ifrågasatt hur jag, som deltog i enhälligt kommunstyrelse beslut i maj 2009, nu kunnat ändra uppfattning och inte längre förordar E4-alternativet.

Svaret är enkelt. Jag vill att Timrå ska fortsätta att utvecklas till en kommun som inbjuder till trivsamma boendemiljöer, välordnade bostadsorter och med glada och mysiga grannar. Jag vill inte att det rakt igenom de centrala delarna ska dras en 200 m bred järnvägskorridor. Inte heller kan jag med öppna ögon acceptera att en kilometerlång bred viadukt, högt över Timrådalen, ska byggas därför att sossarna vill ha ett resecentra i omedelbar anslutning till brf Örnen. Om Hilbert Isacsson med glimten i ögat  föreslagit ett Goekboele Railway Traffic Centre vid Gökbölesjöns norra strand , hade jag förstått ironin. Men sossarna menar ju allvar med Erikshjälpen!

Vid de samtal jag hade med Kenneth Westberg kring hans ev medlemskap i (M) var region-och järnvägsfrågorna viktiga. Jag fick klart för mej på vilket dramatiskt sätt E4-alternativet för all framtid skulle skapa ett ogästvänligt Timrå. Aldrig tidigare hade viadukten över Timrådalen eller hundrameters korridoren förts på tal. Kommunstyrelsens beslut var ett tunnelalternativ. Jag inser nu att enbart de krav som Trafikverket har på högst 1%-iga stigningsvinklar omöjliggör en tunnellösning.

Ewa, jag har inte sovit, men hur var det med din närvaro i Bergeforsparken. Uppfattade du inte svaret på hur järnvägsbeslutet tagits? För övriga stod det klart att det var ett politiskt beslut. Det gick inte att missförstå

Översiktsplanen består ju inte av järnvägen allena. Massor av viktiga och intressanta ställningstaganden väntar. Därför är samrådsarbetet viktigt. Timråborna har chansen att tycka  till om samhällsutvecklingen. Men, som framgått av ”en säker källa” i ST, så kommer järnvägsavsnittet att dras bort. Egendomligt, därför att ett sånt beslut kan bara kommunstyrelsen ta. Ett sånt beslut visar på en förakt för Timråbornas engagemang, som jag inte trodde vara möjligt i ett modernt, upplyst, demokratiskt samhälle.

Tony Anderson
Ordf i Timråmoderaterna

 


Resecentra till varje pris

Det är förvånande att läsa Ewa Lindstrands replik i ST 25:e januari. Trots att hon deltog i mötet i Bergeforsparken har hon uppenbarligen inte förstått att den massiva kritiken främst riktar sig mot järnvägsförslaget (avsnitt 8.1 i planförslaget). Vid detta möte och vid de övriga jag deltagit i har svaret på frågan ”vem har föreslagit E4-sträckningen” varit ”det är ett politiskt beslut”.

Om detta inte var korrekt, varför då inte begära ordet och vederlägga beskedet? Det räcker inte att bara vara lekamligt närvarande på mötena, man måste vara andligt närvarande också, annars förlorar man helheten och trovärdigheten!

 Ewa Lindstrand vet att jag, tillsammans med mina vänner i de socialdemokratiska föreningarna i Fagervik, Sörberge, Bergeforsen och Vivstavarv, redan 2004 kritiserade förslaget med järnvägen genom tätorterna. De mer än 600 personerna, som deltog i de öppna mötena, kommer säkert ihåg. Vi redovisade våra synpunkter till Regeringen, Länsstyrelsen, Timrå kommun, Banverket och arbetarekommunen. Från arbetarekommunens ledning möttes våra synpunkter med bitande ilska. Tige i församlingen var beskedet. Resecentra till varje pris var mottot.

 Det hedrar Tony Andersson (M) och de andra i kommunstyrelsen att ändra sitt ställningstagande om järnvägen med resecentra vid Erikshjälpen! För min del insåg jag , på våren 2009, att förutsättningen för detta bl a var den 40 m höga och kilometerlånga  himmelska viadukten över Timrådalen. Varför nu, Ewa Lindstrand,  kritisera dina politikerkollegor i kommunstyrelsen för beslutet 2009. Det känns lika onaturligt som att kritisera riksdagsledamöterna idag för att inte kärnkraften avvecklades före 2010. Förutsättningarna har ändrats. Inga, förutom den socialdemokratiska kommunledningen, ser idag några finesser med en tunnel genom centrala Timrå. Nää, åt skogen med järnvägen!

 Förklara för oss hur man på mindre än 1000 m ska kunna lyfta spåret 40 m när det behövs 4000 m för detta. Förklara hur man ska undvika störningarna för Östrandsfabriken när järnvägstunneln ska korsa färskvattentunneln från älven. Förklara också för de mer än 600 husägarna varför de ska tvingas få sina fastigheter inlösta och, som löken på laxen, dessutom få betala en kraftig reavinstskatt på försäljningen. Förklara för oss Timråbor varför (s) nu plötsligt vill dra ur järnvägsavsnittet ur översiktsplaneförslaget.

Det är respektlöst mot oss Timråbor, när Ewa Lindstrand inbjuder landshövdingen för att guida honom om E4-alternativet, utan att med ett ord informera oppositionen vare sig om inbjudan eller om besöket. Det går inte att agera hur enkelspårigt som helst, även om man råkar vara kommunstyrelseordförande i Timrå!

 Kenneth Westberg (M)

 

 


Du är bland vänner.

I dag är det en stor dag för alla som vill förändra Timrå. För alla som vill göra sin röst hörd. För alla som tror på människans förmåga att tänka själv. Som inte ständigt vill ställas inför fullbordat faktum.
Välkommen till vår blogg. Nu kör vi!

Majoriteten avslog vårt förslag...

På kommunstyrelsens senaste sammanträde den 18 januari 2011, hade vi upp frågan på vilket sätt man ska ta hand om ensamkommande flykting barn.
Vi ville ha följande tillägg: att kommunstyrelsen skulle uppdra till socialnämnden/socialförvaltningen att skyndsamt utreda möjligheten att familjehemsplacera ensamkommande flyktingbarn, inom ramen för statliga bidraget.
Vi menar att det är bättre att dessa barn kommer direkt till en familj istället för att placeras på ett gemensamt gruppboende, detta är inget nytt sätt att ta hand om flyktingbarn vi gjorde så med de finska efterkrigsbarnen.

Tony Andersson
Oppositionsråd

Nyare inlägg
RSS 2.0